Algemene Voorwaarden

 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op 7 maart 2019.

Algemene Voorwaarden VAbsolute Ivano’s, gevestigd te Waterdreef 8, 3824 HA te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 74203231.
 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden:              de Algemene Voorwaarden als hierna vermeld;
Ivanoos:                                             VAbsolute Ivano’s, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74203231;
Opdrachtgever:                               Opdrachtgever, een bedrijf, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep en/of
                                                             een 
consument, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die deze
                                                             Algemene 
Voorwaarden heeft aanvaard en een Product heeft afgenomen en/of opdracht
                                                             heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst;
Partij(en):                                          Opdrachtgever of Ivanoos, dan wel Opdrachtgever en Ivanoos tezamen; 

Dienstverlening op afstand:        de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ivanoos, waarbij in het kader van een door
                                                             Ivanoos georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de
                                                             Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
                                                             communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen;
Koop op afstand:                             de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ivanoos, waarbij in het kader van een door
                                                             Ivanoos georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de
                                                             Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
                                                             communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen;
Opdracht:                                          de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;
Overeenkomst:                                iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Ivanoos;
Product en/of Dienst:                     alle zaken, producten en/of diensten die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten
                                                             tussen Opdrachtgever en Ivanoos, al dan niet via de website besteld;
Website:                                             www.ivanoos.com, een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief
                                                             eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media; en
Werkzaamheden:                           alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ivanoos voor of ten behoeve van
                                                             Opdrachtgever uitvoert of heeft verricht.

Artikel 1:     Toepasselijkheid
1.1     Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen Ivanoos en
         Opdrachtgever.
1.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ivanoos en eventuele
        derden, die voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen te worden betrokken.
1.3    Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de
         e-mail zijn overeengekomen.
1.4    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
         gewezen.
1.5     Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
         blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door
         Ivanoos vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in
         acht wordt genomen.
1.6    Gedurende de Overeenkomst heeft Ivanoos het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.7     Indien Ivanoos niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze
         Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Ivanoos in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
         toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.8    Opdrachtgever mag haar rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij
         zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ivanoos.
1.9    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
         steeds bepalend.

Artikel 2:     Aanbiedingen en offertes
2.1     Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
         onmogelijk maken.
2.2    Alle aanbiedingen en/of offertes van Ivanoos zijn vrijblijvend.
2.3    Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Ivanoos opgegeven eisen en
         specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Ivanoos haar aanbieding baseert.
2.4    Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbiedingen en/of offertes
         opgenomen aanbod dan is Ivanoos daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
         afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ivanoos anders aangeeft.
2.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Ivanoos niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte
         begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
         opgegeven prijs.
2.6    Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Ivanoos niet.
2.7    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3:     Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1     De Overeenkomst komt tot stand:
          a.     nadat Opdrachtgever de Overeenkomst of offerte heeft getekend en aan Ivanoos heeft geretourneerd; of
          b.     nadat Opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Ivanoos.

Artikel 4:     Annulering
4.1     Indien Opdrachtgever een tot stand gekomen Overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van Werkzaamheden
          annuleert, dan worden annuleringskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:
          25% van de resterende, in de overeengekomen Overeenkomst of offerte, vastgestelde uren maal het uurtarief van
          Ivanoos.
4.2    Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
4.3    Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Ivanoos verschuldigd indien partijen in de Overeenkomst zijn
          overeengekomen dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
4.4    Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde Werkzaamheden en overige
          gemaakte kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5:     Beëindiging Overeenkomst
5.1     Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de tot stand gekomen Overeenkomst beëindigen.
5.2    Zowel Ivanoos als Opdrachtgever kunnen de tot stand gekomen Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging
         dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
5.3    Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de
         bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn
         voortijdig te beëindigen.

Artikel 6:     Wijziging Overeenkomst
6.1     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
         Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ivanoos Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
         Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
6.2    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
         de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ivanoos zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal
          hebben, zal Ivanoos Opdrachtgever hierover inlichten.
6.4    Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Ivanoos daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
          of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ivanoos proberen, voor zover mogelijk, vooraf
          een prijsopgave te doen.
6.5    Ivanoos zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
         omstandigheden die aan Ivanoos kunnen worden toegerekend.
6.6    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ivanoos zijn pas geldig vanaf het
         moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door
         beide partijen.

Artikel 7:     Uitvoering van de Overeenkomst
7.1     Ivanoos zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
         uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2    Ivanoos voert de Werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3    Ivanoos heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te
         schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of
         gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk
         Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4    Ivanoos heeft het recht de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
7.5    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ivanoos het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te
         factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is
         Ivanoos niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
7.6    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ivanoos het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de
         volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
         schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.7    Indien Opdrachtgever zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet
         communiceert met of reageert op Ivanoos voor een periode van twee weken of langer, terwijl Ivanoos veelvoudig
         contact heeft gezocht, is Ivanoos gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten en/of te beëindigen.
         Ivanoos is in dat geval niet gehouden om Opdrachtgever een restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden
         gemaakt zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.8    Ivanoos kan niet garanderen dat met de Werkzaamheden de website van Opdrachtgever hoger komt in de
         zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
7.9    Ivanoos kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Werkzaamheden leidt tot het door Opdrachtgever gewenste
         resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.10   Voor de uitvoering van de Overeenkomst kan Ivanoos afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde
         partijen. Ivanoos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online)
         diensten of software van derde partijen.
7.11    Ivanoos zal nimmer gehouden zijn Werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een
          recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8:     Verplichtingen van Opdrachtgever
8.1     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en instructies, waarvan Ivanoos aangeeft dat deze
          noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
          uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ivanoos worden verstrekt.
8.2     Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, zaken en instructies niet tijdig aan Ivanoos
          zijn verstrekt, heeft Ivanoos het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
          voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door haar verstrekte gegevens,
          ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.4     De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Ivanoos voorgeschreven specificaties.
8.5     Indien Opdrachtgever aan Ivanoos informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert
          deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.6    Opdrachtgever dient Ivanoos alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te kunnen
          voeren.
8.7    Opdrachtgever vrijwaart reeds nu voor alsdan onherroepelijk Ivanoos voor eventuele aanspraken van derden, die in
          verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
8.8    Opdrachtgever is gehouden Ivanoos onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
          de uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9:     Wijziging factuuradres of verhuizing
9.1     Indien Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van Opdrachtgever wijzigt, dient Opdrachtgever daaraan
          voorafgaand zo tijdig mogelijk haar nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan
          Ivanoos mede te delen.

Artikel 10:     Opleveringstermijn
10.1     Alle door Ivanoos genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
           van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Ivanoos spant zich er naar behoren
           voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen
           opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de
           Werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die Opdrachtgever verstrekt en
           door de medewerking die wordt verleend.
10.2     Ivanoos is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden, door
            omstandigheden die buiten haar macht liggen en die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben
            voorgedaan. Evenmin is Ivanoos gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen indien Partijen een wijziging
            van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
10.3     Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot
            ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens Ivanoos. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste
            roekeloosheid van Ivanoos.

Artikel 11:     Prijzen en tarieven
11.1       Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
11.2      Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en
            administratiekosten, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
11.3      Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk
            bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Ivanoos.
11.4      Ivanoos heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 (één) maand voordat deze ingaan
            aan Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de
            nieuwe tarieven, dan is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe
            tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 (twee) weken nadat
            Opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het
            btw-tarief of wegens een wijziging van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst te
            ontbinden.
11.5      Ivanoos is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
           Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige
           mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ivanoos, dat
           in redelijkheid niet van Ivanoos mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen de
           oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 12:     Facturatie en (aan)betaling
12.1      Facturatie voor uitgevoerde Werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.
12.2     Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, op een door Ivanoos aan te
            geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor
            sommige Producten of Diensten is het mogelijk om in termijnen te betalen, indien dit vooraf schriftelijk is
            overeengekomen.
12.3     Voor Diensten voor websites (al dan niet in combinatie met een online academie) geldt een aanbetaling. Zodra de
            aanbetaling binnen is, zal Ivanoos met de opdracht van start gaan.
12.4     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever van
            rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is
            geworden tot aan het tijdstip van betaling, de wettelijke (handels)rente aan Ivanoos verschuldigd. Daarnaast komen
            alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
            Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
            verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is Opdrachtgever een consument, dan worden de
            buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
12.5     Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en
            vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst Opdrachtgever een andere volgorde van
            toerekening aan.
12.6     Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
12.7     Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen,
            moet Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn
            vastgesteld.
12.8     Ivanoos kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens,
           documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat
           Opdrachtgever alle aan Ivanoos verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.9     Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor
            overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13:     Levering
13.1      Levering ten aanzien van Opdrachtgever, in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in de
            macht wordt gesteld aan Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op Opdrachtgever.
13.2     Levering ten aanzien van Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking
            wordt gesteld aan Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op Opdrachtgever.
13.3     Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop haar deze ter hand worden
            gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
13.4     Indien Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van
            gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden
            opgeslagen voor risico en rekening van Opdrachtgever, nadat Ivanoos Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft
            gesteld.

Artikel 14:     Eigendomsvoorbehoud
14.1      Alle door Ivanoos in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Ivanoos totdat
            Opdrachtgever hetgeen zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft
             voldaan.
14.2     Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere
             leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
14.3     Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het
            eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de
            normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15:     Intellectuele eigendomsrechten
15.1      Het auteursrecht alsmede alle overige wet- en regelgeving van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel
            voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s,
            ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Ivanoos in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd, berusten
            bij Ivanoos of bij haar licentiegever(s).
15.2     Ivanoos verleent aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de
            intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat Opdrachtgever aan haar
            financiële verplichtingen jegens Ivanoos heeft voldaan.
15.3     Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten
            van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Ivanoos of bij haar licentiegever(s).
15.4     Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen Partijen middels een schriftelijke overeenkomst
            overeenkomen.
15.5     Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Ivanoos, dan heeft Ivanoos het
            recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige
            vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Ivanoos daardoor heeft geleden aan Opdrachtgever in rekening
            gebracht.
15.6     Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere
            wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens
           Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op
            wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart zij Ivanoos reeds nu voor alsdan
            onherroepelijk voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als
            andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.7     Ivanoos is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit
            kader heeft Ivanoos het recht de naam en/of het logo van Opdrachtgever en een link naar de website van
            Opdrachtgever op haar Website te plaatsen.

Artikel 16:     Onderzoek naar het bestaan van rechten
16.1      Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten,
            portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
            beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
16.2     Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die zij voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Ivanoos ter
            beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 17:     Opschorting en ontbinding
17.1      Ivanoos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst middels een schriftelijke
            verklaring te ontbinden, indien:
            a.     Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
            b.     
na het sluiten van de Overeenkomst Ivanoos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
                    dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
            c.     zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
                    dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ivanoos kan worden gevergd;
            d.    Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om
                    toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het
                    geheel of een gedeelte van haar eigendom;
            e.     ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
            f.      de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname
                    of samenvoeging van ondernemingen; en
            g.    Opdrachtgever komt te overlijden.
17.2      Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
17.3      Voorts is Ivanoos bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
            dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
            niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
            dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.4     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Ivanoos op Opdrachtgever onmiddellijk
            opeisbaar.
17.5      Indien Ivanoos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de
            Overeenkomst.
17.6     Ivanoos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18:     Aansprakelijkheid en verjaring
18.1      Ivanoos kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
            a.     een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden
                    toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden;
            b.     enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of
                    vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2     Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar
            aangeleverde gegevens en stukken. Ivanoos is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die (mede)
            is veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of
            door het opvolgen van de door Opdrachtgever gegeven instructies. Opdrachtgever vrijwaart Ivanoos reeds nu voor
            alsdan onherroepelijk tegen alle aanspraken ter zake.
18.3     Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van haar data, onder meer door middel van het maken
             van afdoende back-ups. Ivanoos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.4     Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door haar verstrekte materialen en gegevens
            onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Ivanoos niet aansprakelijk
            worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn ontstaan.
18.5     Ivanoos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten
            of software van derde partijen.
18.6     Ivanoos is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Opdrachtgever verband
            houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van Opdrachtgever.
18.7     Ivanoos is nietverantwoordelijk voor de beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet naar aanleiding van een advies
            van Ivanoos, maakt.
18.8     Ivanoos kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de
            Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever.
18.9     Ivanoos is niet aansprakelijk voor verminking en/of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens
            met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10   Iedere aansprakelijkheid van Ivanoos voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in
            ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling
            van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.11     Indien Ivanoos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ivanoos beperkt tot het
            bedrag van de door de verzekeraar van Ivanoos gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
            uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot
            maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
            heeft.
18.12    Opdrachtgever dient de schade waarvoor Ivanoos aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk, maar in
            ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Ivanoos te melden, een en ander op straffe van verval
            van enige vergoedingsplicht van deze schade.
18.13    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Ivanoos, vervallen in
            ieder geval binnen één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn
            met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
18.14   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
            opzet of grove schuld van Ivanoos of haar leidinggevende(n) en/of ondergeschikten.
18.15    In geval van schade is Opdrachtgever verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te
            houden.

Artikel 19:     Vrijwaring
19.1      Opdrachtgever vrijwaart Ivanoos reeds nu voor alsdan onherroepelijk voor eventuele aanspraken van derden, die in
            verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
19.2     Indien Ivanoos door derden wordt aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ivanoos zowel in als buiten rechte
            bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ivanoos en derden komen verder voor rekening en risico van
            Opdrachtgever.

Artikel 20:     Overmacht
20.1     Van overmacht aan de zijde van Ivanoos is onder andere sprake indien Ivanoos verhinderd wordt haar verplichtingen
            uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van
            en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden,
            natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Ivanoos de
            Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder
            overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door
            Ivanoos zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan
            van de Overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
20.2    Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Ivanoos ten             
            gevolge waarvan Ivanoos haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
20.3    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
            opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te
            ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
20.4    Voor zover Ivanoos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
            Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
            gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ivanoos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
            gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
            Overeenkomst.

Artikel 21:     Productspecificaties en fouten
21.1      De wezenlijke kenmerken van digitale Producten van Ivanoos zijn omschreven op de Website.
21.2     Ivanoos kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de Website.
21.3     Het assortiment aan online Producten en/of Diensten dat op de Website wordt aangeboden kan van tijd tot tijd
            zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Artikel 22:     Gebruiksvoorwaarden
22.1     Bij gebruik van de Website dient Opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en
            zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
22.2    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.
22.3    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking
            van computersystemen van Ivanoos of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de
            Website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 23:     Totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot digitale Producten
23.1     De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het bestelproces via de Website succesvol heeft doorlopen.
23.2    De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat Opdrachtgever heeft aangeklikt dat zij akkoord gaat
            met deze Algemene Voorwaarden.
23.3    Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt Ivanoos een bevestigingse-mail naar
            Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient Opdrachtgever contact
            op te nemen met Ivanoos.

Artikel 24:     Herroepingsrecht op digitale Producten
24.1     Aangezien digitale Producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op het bestelde
            digitale Product niet van toepassing, mits aan de levering van het digitale Product is begonnen met uitdrukkelijke
            voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en Opdrachtgever heeft verklaard dat zij daarmee afstand doet van
            haar herroepingsrecht.
24.2    Indien Opdrachtgever geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van het
            digitale Product en Opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van haar herroepingsrecht, zal Ivanoos pas overgaan
            tot de levering van het digitale Product nadat de ontbindingstermijn van 14 (veertien) dagen is verstreken.

Artikel 25:     Opleiding en account
25.1     Indien het Product een opleiding betreft wordt die via de Website ter beschikking gesteld. Opdrachtgever kan via
            haar account op de Website de opleiding volgen.
25.2     De inhoud van de gehele opleiding is niet direct zichtbaar op de Website. Opdrachtgever kan pas naar de volgende
            module van de opleiding nadat zij de voorafgaande module heeft afgerond.
25.3    Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor haar account op de Website en inloggegevens. Opdrachtgever
            dient haar inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te
            geven aan derden. Indien Opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van haar
            inlogcodes, dan dient Opdrachtgever Ivanoos daarvan onverwijld in kennis te stellen.
25.4    Ivanoos garandeert niet dat de Website zonder onderbrekingen en/of fouten werkt. Opdrachtgever erkent dat
            toegang tot de Website onderbroken kan worden door diverse redenen. Ivanoos is niet aansprakelijk voor schade die
            voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de Website waardoor Opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan
            volgen. Ivanoos zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de Website te leveren en
            binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 26:     Prijzen, facturatie en betaling van digitale Producten
26.1     De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.
26.2    Voor het bestelde digitale Product stuurt Ivanoos een factuur via de e-mail.
26.3    Opdrachtgever kan de bestelling die via de Website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:
            a.     iDeal; of
            b.     Paypal.

Artikel 27:     Geheimhouding
27.1     Beide Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te
           betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan zij weet of redelijkerwijze had
           kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de
           werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
27.2    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Partijen gehouden zijn vertrouwelijke
           informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Partijen zich ter
           zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
           verschoning, dan zijn Partijen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en zijn Partijen niet
           gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 28:     Toepasselijk recht en bevoegde rechter
28.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ivanoos Partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook
            indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Opdrachtgever haar
            woonplaats in het buitenland heeft.
28.2    Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Ivanoos worden voorgelegd aan de bevoegde
            rechter in het arrondissement waar Ivanoos gevestigd is.
28.3    Opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 (één) maand de tijd, nadat Ivanoos zich schriftelijk jegens
            Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde
            rechter te kiezen.

Artikel 29:     Klachten
29.1     Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan
            Ivanoos kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
            tekortkoming te bevatten, zodat Ivanoos in staat is adequaat te reageren.
29.2    Indien een klacht gegrond is, dan zal Ivanoos de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
            inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk
            kenbaar te worden gemaakt.
29.3     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal
            Ivanoos slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden.
29.4    Klachten over de uitgevoerde Werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
29.5     Voor vragen en/of klachten kan Opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Ivanoos:
            a.     via het contactformulier op de Website: www.ivanoos.com/contact;
            b.     via het e-mailadres:
info@ivanoos.com;
            c.     via het telefoonnummer: +31 (0)6 – 213 60 966.

 

 

Klik om te appen
App me direct
Hallo, even een automatisch berichtje. Als u graag persoonlijke hulp zou willen, app mij dan gerust. Ik help u graag verder.